Algemene voorwaarden

Wordt uiteengezet wat volgt:

1. ENBRO (Energy Broker) is actief als energiemakelaar. De Makelaar poogt op basis van volume en profiel voor haar klanten betere energiedeals uit de markt te halen, en dit door bijvoorbeeld volumes en profielen van verschillende klanten te bundelen.

2. De Makelaar stelt haar kennis, ervaring en knowhow ten dienste van particulieren en bedrijven en helpt zo om te besparen op energiekosten.

3. De Klant wenst beroep te doen op de diensten van de Makelaar en wenst te worden ‘ontzorgd’, waarbij een volmacht wordt verstrekt aan de Makelaar om namens de Klant een energiecontract te onderhandelen en af te sluiten.

Wordt overeengekomen wat volgt:

Voorafgaande verklaring over het herroepingsrecht

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en znder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst”

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Enbro via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van deze beslissing. U kan hiervoor desgewenst gebruik maken van het hierbij gevoegde modelformulier voor herroeping. Ook na de bedenktermijn van veertien (14) dagen, kan u de overeenkomst nog altijd snel en eenvoudig stopzetten, door Enbro in kennis te stellen van uw beslissing tot opzegging. U kan dit op elk moment zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.


Artikel 1: Definities

1.1 Makelaar: onderneming (zoals nader geïdentificeerd onder artikel 2) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die optreedt als de contractuele verrichter van diensten op grond van huidige overeenkomst (lastgeving) op afstand.

1.2 Online platform: inschrijvingsmodule beheerd door Enbro.

1.3 Klant: de geregistreerde gebruiker (Consument, Zakelijke klant elektriciteit of Zakelijke klant gas) van het Online platform.

1.3.1 Consument (particuliere klant): natuurlijke persoon (minimum 18 jaar oud) die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit vallen en die woonachtig is op een fysiek adres in België.

1.3.2 Zakelijke klant elektriciteit: natuurlijke of rechtspersoon die (gedeeltelijk of uitsluitend) handelt in het kader van zijn professionele activiteit met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh elektriciteit voor het geheel van zijn toegangspunten in België op het transmissie-, transport- en/ of distributienet.

1.3.3 Zakelijke klant gas: natuurlijke of rechtspersoon die (gedeeltelijk of uitsluitend) handelt in het kader van zijn professionele activiteit met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh gas voor het geheel van zijn toegangspunten in België op het transmissie-, transport- en/of distributienet.

1.4 Volmacht (lastgeving): de overeenkomst waarbij de Klant de Makelaar machtigt om in naam en voor rekening van de Klant een rechtshandeling te verrichten met een erkende energieleverancier, waarvan de rechtsgevolgen rechtstreeks aan de Klant worden toegerekend.

1.5 Gaele: het woord- en beeldmerk van Enbro.

1.6 Gaele overeenkomst: het geheel van online inschrijving, orderbevestiging, huidige algemene voorwaarden en privacybeleid.

1.7 Energieovereenkomst: de overeenkomst voor de levering van energie (gas en/of elektriciteit) die Gaele in naam en voor rekening van de Klant onderhandelt en afsluit met een energieleverancier actief in het gewest van het leveringsadres van de Klant en die door de betrokken energieleverancier werd aanvaard.

1.8 Afnamepunt: het punt waar de betrokken energieleverancier elektrisch vermogen of aardgas ter beschikking zal stellen aan de Klant. Een Afnamepunt wordt gekenmerkt door een uniek EAN-nummer. Eén leveringsadres kan verschillende Afnamepunten hebben.

1.9 Tariefkaart: document met omschrijving van het product(type) en de geldende tarieven voor afname van energie bij de betrokken energieleverancier.

1.10 Nettarieven: de tarieven voor het gebruik van het distributie- en/of transportnet voor elektriciteit en aardgas.

1.11 Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

1.12 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht.

1.13 Bedenktijd: de termijn (14 kalenderdagen) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

1.14 Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de onderneming in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.15 Elektronische handtekening: gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn aan andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen. Partijen aanvaarden dat de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uitgevoerd kunnen worden onder dekking van een elektronische handtekening, die gelijkgesteld wordt aan een handgeschreven handtekening.


Artikel 2: Identiteit van de Makelaar / beheerder van het platform

2.1 Makelaar

NV ENBRO (handelend onder de handelsnamen: Enbro, Gaele)

Kortrijksesteenweg 387

8530 Harelbeke

KBO nummer 0540.921.389

Telefoonnummer 02 / 899 04 68

E-mail info@gaele.be

Bereikbaarheid: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08u30 - 16u30


2.2 Partner

NV MEDIAHUIS

Katwilgweg 2

2050 Antwerpen

Telefoonnummer 03 / 210 02 10

KBO nummer 0439.849.666

Voor de promotie van “Gaele” werd een duurzaam en structureel partnerschap afgesloten met Mediahuis dat het Online Platform ondersteunt o.a. door regelmatig in communicatiecampagnes te voorzien en aan Klanten die daartoe hebben ingestemd nieuwsbrieven te richten.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Voordat de Gaele (lastgevings)overeenkomst (volmacht) werd gesloten, is de tekst van huidige overeenkomst eenvoudig te lezen/downloaden en werden de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de Klant door het actief aanvinken van een daarvoor voorzien selectievakje. Door het aanmaken van een account aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de inhoud van deze overeenkomst, die tevens langs elektronische weg aan de Klant werd overgedragen op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Op eerste verzoek van de Klant kunnen de overeenkomst (incl. algemene voorwaarden) langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot de duidelijkheid en/of begrijpbaarheid van de Gaele overeenkomst, aarzel dan niet ons te contacteren info@gaele.be of 02 / 899 04 68. U kan ons via die weg ook klachten melden of bijkomende informatie opvragen.

3.2 Indien wij u de mogelijkheid bieden om de contractuele voorwaarden te aanvaarden door gebruik te maken van een unieke code die u telefonisch activeert, een webapplicatie, een webformulier, of een e-mail, dan vormt het feit dat u daarvan gebruik maakt een geldig bewijs in rechte van uw aanvaarding.

Artikel 4: Volmacht

4.1 De Klant verstrekt de Makelaar via het aanmeldformulier een Volmacht om in naam en voor rekening van de Klant:

- regelmatig Energieovereenkomsten te onderhandelen en af te sluiten met een op de Belgische markt en in het gewest van het Afnamepunt van de Klant opererende energieleverancier (switching) en dit voor alle door de Klant van tijd tot tijd aangemelde Afnamepunten;

- de bestaande leveringsovereenkomst gesloten tussen een energieleverancier en de Klant middels opzegging te (laten) beëindigen;

- alle voor haar dienstverlening noodzakelijke informatiegegevens op te vragen bij de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en de meetbedrijven. Dit ontslaat de Klant niet van de verplichting loyaal zijn/haar medewerking te verlenen aan de Makelaar en inzonderheid spontaan alle lopende energiecontracten, alsook de meest recente afrekeningsfactuur voor te leggen. Daarnaast verleent de Klant geheel vrijblijvend toelating aan de Makelaar om eventuele hardware te installeren, teneinde meetgegevens vanop afstand in real time te kunnen uitlezen.

4.2 De verstrekte Volmacht is geldig tot wederopzegging. Contractuele verplichtingen die de Makelaar namens de Klant is aangegaan voorafgaand aan de opzegging, blijven evenwel onverminderd van kracht. Door het verstrekken van de Volmacht aan de Makelaar verklaart de Klant geen volmacht aan enige andere partij te hebben verstrekt voor de uitvoering van de genoemde diensten.

4.3 De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens die de Makelaar nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, dan wel gegevens met betrekking tot zijn specifieke wensen in de gepaste vorm tijdig in het bezit komen van de Makelaar. Indien de Makelaar in alle redelijkheid besluit dat de specifieke eisen van de Klant niet zullen kunnen worden uitgevoerd, zal de Makelaar dit aan de Klant berichten. De Klant kan de Makelaar daarvoor niet aansprakelijk stellen.

4.4 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. De Zakelijke klant garandeert en verklaart dat zijn jaarlijks verbruik minder is dan 100 MWh elektriciteit (of in voorkomend geval minder dan 100 MWh gas) voor het geheel van zijn toegangspunten op het transmissie-, transport- en/of distributienet. De Zakelijke klant is als enige verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen mocht blijken dat hij de Makelaar foutieve informatie heeft verstrekt en zijn jaarlijks verbruik toch hoger ligt dan voornoemde (wettelijke) grenzen gas en elektriciteit, die los van elkaar worden gezien (wet van 12 juni 2020). De Klant zal de Makelaar per omgaande informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze het gas- dan wel elektriciteitsverbruik van de Klant substantieel beïnvloeden.

4.5 Indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, zal de Klant deze wijzigingen onverwijld schriftelijk doorgeven aan de Makelaar. Zonder limitatief te willen zijn, kan alvast worden gedacht aan volgende situaties van mogelijke wijzigingen:

- Ingeval de Klant tijdens de looptijd van de Gaele overeenkomst zelf een leveringsovereenkomst met een energieleverancier sluit, zal de Klant de Makelaar hiervan terstond op de hoogte stellen.

- Ingeval de contactgegevens van de Klant wijzigen tijdens de looptijd van de Gaele overeenkomst, zal de Klant de Makelaar hiervan terstond op de hoogte brengen.

- Ingeval de Klant tijdens de looptijd van de Gaele overeenkomst verhuist, zal de Klant de Makelaar hiervan bij voorkeur dertig (30) kalenderdagen voor de effectieve verhuisdatum op de hoogte stellen en uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen na de effectieve verhuis de meterstand van het oude Afnamepunt op de dag van de verhuis meedelen, via een correct ingevuld verhuisformulier. Na de verhuizing zal de Gaele overeenkomst verder uitgevoerd worden voor het nieuwe Afnamepunt aan dezelfde voorwaarden. Een verhuismelding aan de betrokken energieleverancier ontslaat de Klant niet van zijn meldingsplicht ten overstaan van de Makelaar. Wanneer de Makelaar na verhuis van de Klant alsnog rechtshandelingen zou stellen met betrekking tot het oude Afnamepunt, zijn de gevolgen en administratieve kosten integraal voor rekening van de Klant. De Makelaar kan in voorkomend geval niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve switching en de betrokken energieleverancier kan verbruik van elektriciteit en/of gas op het oude Afnamepunt aanrekenen tot de dag na de melding van de verhuis, tenzij de toepasselijke regelgeving in een dwingende regeling voorziet.

- Ingeval het Afnamepunt buiten dienst wordt gesteld, zal de Klant de Makelaar hiervan terstond op de hoogte stellen.4/8

- Ingeval de Klant komt te overlijden dient dit onmiddellijk aan de Makelaar ter kennis te worden gebracht. Die kennisgevingsplicht rust zowel op de overlevende echtgeno(o)t(e) als op de andere rechtsopvolgers van de overledene. Wanneer na het overlijden van de Klant nog rechtshandelingen door de Makelaar zouden worden gesteld, kan de Makelaar in voorkomend geval alleen maar aansprakelijk worden gesteld als de handeling plaatsvond na verloop van twee (2) werkdagen nadat hij kennis heeft gekregen van het overlijden.

4.6 Vooraleer in het kader van huidige Volmacht een leveringsovereenkomst in naam en voor rekening van de Klant af te sluiten met een in het gewest van het Afnamepunt van de Klant opererende energieleverancier (switching), zal de Makelaar alle relevante informatie (de identiteit van de betrokken energieleverancier, het producttype, de prijs van de energie (Tariefkaart) met inbegrip van de wijze waarop de extra belastingen en Nettarieven zullen worden berekend, de wijze van betaling, de termijn waarbinnen de betrokken energieleverancier zich verbindt de energie te leveren en het beleid van de betrokken energieleverancier inzake klachtenbehandeling, de duur van de overeenkomst en de verkoopsvoorwaarden) middels een Duurzame gegevensdrager aan de Klant communiceren op een wijze die passend is voor de gebruikte Techniek voor communicatie op afstand en in een duidelijke en begrijpelijke taal. De Makelaar zal de Klant een voldoende termijn laten om zich via eenvoudige kennisgeving uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de beoogde switch of zich kosteloos uit te schrijven uit de Gaele overeenkomst. De gekozen energieleverancier verstrekt de Klant op zijn beurt op een Duurzame gegevensdrager de bevestiging van de gesloten Energieovereenkomst binnen een redelijke periode na de effectieve sluiting van de Energieovereenkomst, waarna de Consument andermaal over de mogelijkheid zal beschikken om binnen de Bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen af te zien van de overeenkomst of afstand volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht.

Artikel 5: Diensten van Gaele

5.1 De Makelaar stelt haar expertise als onafhankelijk energiemakelaar ten dienste van de Klant en streeft ernaar om ten behoeve van de Klant een marktconform tarief voor energielevering te bewerkstelligen door de markt continu te volgen, verbruiksprofielen te evalueren en te bundelen, op duurzame wijze met de Belgische energieleveranciers te onderhandelen om de Klant op het juiste moment van energieleverancier te veranderen. De Makelaar betracht een daling in de energiekosten voor de Klant te realiseren zonder dienaangaande enige resultaatsverbintenis op zich te nemen. De potentieel te realiseren besparing is immers onderhevig aan de resultaten van de veiling, de onderhandelingen met de leveranciers, de persoonlijke situatie van de Klant en de informatie die de Klant aan de Makelaar heeft verstrekt. De Makelaar is een onafhankelijk energie assistent van de Klant en helpt het energiedossier van de Klant te beheren. De Makelaar helpt de zogenaamde ‘switch’ administratief af te handelen om de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk te ‘ontzorgen’.

5.2 De dienstverlening door de Makelaar veronderstelt dat de Klant de Makelaar voldoende gegevens verstrekt en tijdig informeert over eventuele wijzigingen om een correcte evaluatie van verbruiksprofielen en passende vergelijking van tarieven bij de diverse energieleveranciers mogelijk te maken. De Klant is op de hoogte gebracht dat een betere tariefformule niet noodzakelijk een goedkopere prijs betekent, rekening houdend met verschillende factoren zoals hoger en/of gewijzigd verbruik, evolutie van de prijzen op de energiemarkt, aangepaste regelgeving, enz.

5.3 De Klant erkent dat de Makelaar in het kader van de aan haar verstrekte opdracht slechts optreedt als bemiddelaar (tussenpersoon) tussen de energieleverancier en de Klant. De door de Klant aan haar verstrekte opdracht behelst bijgevolg enkel het regelmatig bemiddelen en afsluiten van Energieovereenkomsten en het namens de Klant tot stand doen komen van een rechtstreekse rechtsverhouding met de energieleverancier. De Makelaar is als zodanig geen partij bij de energieovereenkomst. Dientengevolge draagt de Makelaar geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de Energieovereenkomst door de energieleverancier en/of door de Klant en al hetgeen in brede zin hiermee verband houdt. De Makelaar aanvaardt in dit verband dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6: Prijs van de diensten van Gaele en wijze van betaling

6.1 De Klant betaalt geen vergoeding rechtstreeks aan de Makelaar voor de door haar geleverde diensten. Dit betekent niet dat de diensten van Gaele gratis zijn. De vergoeding van de Makelaar (een vast bedrag per EAN-nummer per maand) wordt immers aangerekend aan de energieleverancier waarmee de Makelaar in naam en voor rekening van de Klant een Energieovereenkomst onderhandelt en afsluit. Het startpunt voor de vergoeding is het ogenblik van de eerste leverancierswissel voor de Klant via de dienstverlening van de Makelaar. Deze vergoeding – die voor alle leveranciers gelijk is zodat de onafhankelijkheid van de Makelaar gegarandeerd blijft – zal gebeurlijk aan de Klant worden doorgerekend door de betrokken energieleverancier als onderdeel van de energieprijs (commodity prijs) op de gas- en elektriciteitsfactuur.

6.2 De Klant betaalt de prijs voor de levering van energie rechtstreeks aan de betrokken energieleverancier. De energieprijzen (bestaande uit een vaste abonnementskost en de kost voor verbruikte energie) worden door de energieleveranciers vermeerderd met:

- de btw.

- alle belastingen, heffingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten die door een bevoegde overheid aan de betrokken energieleverancier worden opgelegd en die zij moeten of mogen doorrekenen aan de Klant.

- de netwerkkosten vastgelegd door de distributie- en transportnetbeheerders en goedgekeurd door de CREG.

Artikel 7: Aanvang, duur en beëindiging

7.1 De Gaele overeenkomst gaat in na afloop van een Bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen na de (schriftelijke) bevestiging door de Makelaar.

7.2 De Gaele overeenkomst is geldig voor onbepaalde duur. Partijen kunnen de Gaele overeenkomst op elk moment stopzetten zonder opzegtermijn noch vergoeding. De opzeg heeft uitwerking op de derde werkdag na ontvangst ervan. Het einde van de Gaele overeenkomst impliceert niet automatisch het einde van de lopende Energieovereenkomst.

7.3 De Energieovereenkomst gaat in na afloop van een bedenktijd van veertien (14) dagen na de schriftelijke bevestiging door de betrokken energieleverancier. De levering van energie gaat van start op de data die geregistreerd werden in het toegangsregister van uw netbeheerder. De Energieovereenkomst met de betrokken energieleverancier kan door Consumenten en K.M.O.’s conform wettelijke bepalingen ter zake worden opgezegd met een opzegtermijn van één (1) maand zonder dat de betrokken energieleverancier daarvoor een opzegvergoeding kan aanrekenen. Elk contractueel beding dat afbreuk doet aan dit recht, is van rechtswege nietig.5/8

- Conform artikel 2, 50° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt onder een K.M.O. verstaan: “de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh elektriciteit voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet.”

- Conform artikel 1, 63° van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wordt onder een K.M.O. verstaan: “de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/vervoersnet en/of distributienet.”

7.4 Indien de distributienetbeheer de betrokken energieleverancier op de hoogte brengt dat voor een Afnamepunt een contract met een andere energieleverancier werd gesloten, zal de levering door de betrokken energieleverancier worden stopgezet op de door de Klant gewenste datum en ten vroegste één (1) maand na de ontvangst van deze kennisgeving.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Gaele overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende veertien (14) kalenderdagen, ingaand op de dag van het aangaan van de Gaele overeenkomst. De herroeping kan middels bijgevoegd formulier, dan wel via enige andere ondubbelzinnige verklaring aan de Makelaar. De herroeping kan ook mondeling gebeuren, doch het wordt aangeraden dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs.

8.2 De uitoefening van het Herroepingsrecht is voor de Consument zonder kosten en beëindigt de verplichting voor de partijen.

Artikel 9: Conformiteit en garantie

9.1 De Makelaar zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de uitvoering van de diensten. De Makelaar staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Gaele overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op datum van de totstandkoming van de Gaele overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht

10.1 De Klant en de Makelaar erkennen enkel aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de directe materiële schade of lichamelijke schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van een contractuele verbintenis. Aansprakelijkheid voor indirecte gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 De Makelaar is enkel aansprakelijk op basis van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst en enkel in het geval van haar opzettelijke of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Makelaar is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van de Makelaar wordt uitgekeerd per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. De aansprakelijkheid van partijen is te allen tijde, onder andere ingeval geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, beperkt tot een maximumbedrag van € 5.000,- (incl. BTW) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

10.3 De netbeheerders staan in voor de continuïteit van de levering van energie en de kwaliteit van de geleverde energie overeenkomstig de bepalingen vervat in de toepasselijke wetgeving en reglementen. Bijgevolg zijn noch de Makelaar noch de betrokken energieleverancier daarvoor aansprakelijk. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een beperking van of onregelmatigheid in de levering van energie, kan de Klant gebeurlijk de distributienetbeheerder aanspreken.

10.4 De Makelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de energieleverancier op grond van wettelijk toegestane redenen alsnog weigert een Energieovereenkomst te sluiten met de Klant of een bijkomende waarborg vereist. Hieronder is onder meer, doch niet uitsluitend, ook begrepen de situatie waarbij de energieleverancier weigert een Energieovereenkomst te sluiten omdat de Klant nog openstaande schulden heeft bij deze leverancier of wanneer de Klant verhuist naar een andere regio buiten het gebied. Indien door verhuizing de Klant de uitkomst van de bemiddeling door de Makelaar wenst mee te nemen naar een andere regio, kan de Makelaar niet garanderen dat een energieleverancier daar dezelfde condities kan aanbieden, zoals die door bemiddeling van de Makelaar initieel tot stand kwamen.

10.5 De Klant en de Makelaar zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht: elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen. Als overmacht gelden volgende gevallen (zonder hiertoe beperkt te zijn): natuurrampen, terrorisme, brand, stakingen, sabotage, blokkade, cyberaanval. De uitval van een server of communicatieverbinding, storingen in communicatieverbindingen, bugs of virussen in de software zijn overmacht voor zover ze duidelijk te wijzen zijn aan een derde partij of niet te wijten zijn aan een fout of nalatigheid van de Makelaar. Overmacht schorst de contractuele verplichtingen. De Klant en de Makelaar verwittigen elkaar onverwijld over elke situatie van overmacht.

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens

11.1 Door inschrijving geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan de beheerder van het platform en aan de structurele partner Mediahuis tot verwerking van zijn gegevens in functie van de uitvoering van hun opdracht en met name voor Klantenbeheer, statistisch beheer, adviesverlening, missiebehartiging, marktonderzoek en analyses. Door inschrijving geeft de Klant eveneens toestemming om de gegevens ter beschikking te stellen van eventuele onderaannemers en energieleveranciers in de mate dit strikt noodzakelijk kan worden geacht voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

In het kader van de uitvoering van de Gaele overeenkomst zullen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Het betreft de volgende gegevens: identificatiegegevens, EAN-code, gegevens van de huidige leverancier, facturen, brieven van de netbeheerder, historiek vorige leveranciers, mandaat van de netbeheerder, informatie betreffende zonnepanelen of een budgetmeter.6/8

Binnen het Online platform van Gaele worden uw persoonsgegevens verzameld op basis van toestemming. U wordt hierover nader ingelicht via de privacybeleid en cookie policy op de website, alsook door het sturen van een activatiemail bij invoer in de database. Op eerste verzoek van de Klant kunnen de privacybeleid en cookie policy tevens langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Afsluiten en beheer van de contracten met de energieleverancier;

- Observatie van energieverbruik, analyse van profielen, adviesverlening en matching met het aanbod van de energieleveranciers;

- Het beheer en de toegang tot het private deel van de website (Klantenzone);

- Statistisch beheer;

- Communicatie en marketing.

11.2 De verwerking van gegevens heeft ook als doel het beheer van voormalige, toekomstige en huidige Klanten, hetgeen onder andere omvat het aanbieden en de promotie van producten en diensten en het beheer en toegang tot het deel van de website gereserveerd voor Klanten, conform de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en elektronische handel.

11.3 De Klant kan toegang krijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen door aan de beheerder van het Online platform een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart. Via dezelfde weg kan de Klant de Makelaar verwittigen indien de Klant niet langer de promotionele aanbiedingen wenst te ontvangen via telefoon, e-mail en/of post, met in het bijzonder aanduiding van de bedoelde communicatiemiddelen.

Artikel 12: Overdracht / onderaanneming

12.1 Het is de Makelaar toegestaan bepaalde diensten uit te besteden aan onderaannemers, mits de Makelaar ervoor zorgt dat de Klant de kwaliteit van de dienst gewaarborgd blijft en de bescherming van de persoonsgegevens niet wordt aangetast.

12.2 Het is de Makelaar toegestaan de Gaele overeenkomst over te dragen aan een derde mits de Makelaar er voor zorgt dat de Klant daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zal de Makelaar de Klant hiervan inlichten.

Artikel 13: Klachtenbehandeling

13.1 Een Klant die klachten heeft over de dienstverlening van de Makelaar kan zich richten tot de diensten van de Makelaar:

ENBRO NV

Kortrijksesteenweg 387, 8530 Harelbeke

Telefoon 02 / 899 04 68 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08u30 tot 16u30)

E-mail info@gaele.be

13.2 Indien de Klant niet tevreden is over de oplossing of het antwoord van de Makelaar, kan de Klant zich richten tot de Consumentenombudsdienst met het oog op een buitengerechtelijke beslechting van het geschil:

Consumentenombudsdienst

Koning Albert II-laan 8 Bus 1 - 1000 Brussel

Telefoon 02 702 52 00

Fax 02 808 71 20

E-mail contact@consumentenombudsdienst.be

https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

13.3 Indien de Klant niet tevreden is over de betrokken energieleverancier, kan de Klant zich (na eerst stappen te hebben ondernomen bij het betrokken elektriciteits- of aardgasbedrijf en/of beroep te hebben gedaan op de bemiddeling van de Makelaar) ook richten tot de Ombudsman Energie met het oog op een buitengerechtelijke beslechting van het geschil:

Ombudsdienst voor Energie

Koning Albert II-Laan 8 bus 6 - 1000 Brussel

Telefoon 02 211 10 60

Fax 02 211 10 69

Mail klacht@ombudsmanenergie.be

https://www.ombudsmanenergie.be/nl

Artikel 14: Geschillen

14.1 Het Belgische recht is van toepassing.

14.2 Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij, of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat, uitgevoerd wordt.

14.3 De Consument kan eveneens beroep doen op het ODR-platform voor onlinebeslechting van geschillen via https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de klant en de NV ENBRO (8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387 - KBO 0540.921.389) waarbij de NV ENBRO diensten levert c.q. zal leveren aan de klant onder de consultancy overeenkomst (ECA). Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden (of delen van enige bepaling) nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige (delen van) bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. Bemiddelingsovereenkomst

Een bemiddelingsovereenkomst met de klant komt slechts tot stand nadat de NV ENBRO de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door de NV ENBRO.

Het aanmeldformulier van de NV ENBRO wordt geacht de bemiddelingsovereenkomst juist en volledig weer te geven.

De NV ENBRO is bevoegd de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten.

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die de NV ENBRO nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van de NV ENBRO. Indien de NV ENBRO om grondige redenen besluit dat de specifieke eisen van de klant niet zullen worden uitgevoerd, zal zij dit aan de klant berichten. De klant kan de NV ENBRO daarvoor niet aansprakelijk stellen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

De klant zal de NV ENBRO per omgaande informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze het gas- of elektriciteitsverbruik substantieel beïnvloeden.

Het is de NV ENBRO toegestaan de overeenkomst over te dragen aan een derde mits de NV ENBRO er voor zorgt dat de klant daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zal de NV ENBRO de klant hiervan inlichten.

Artikel 3. Volmacht

De klant verstrekt de NV ENBRO via ondertekening van het aanmeldformulier een volmacht om namens haar:

leveringsovereenkomsten (voor gas en elektriciteit) te sluiten met een op de Belgische markt opererende energieleverancier;

alle voor haar dienstverlening noodzakelijk informatiegegevens op te vragen bij de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en meetbedrijven.

De verstrekte volmacht is geldig tot één (1) maand na aangetekende opzegging. Contractuele verplichtingen die de NV ENBRO namens de klant is aangegaan voorafgaand aan het verstrijken van de opzegtermijn, blijven onverminderd van kracht.

Door het verstrekken van de volmacht aan de NV ENBRO verklaart de klant geen volmacht aan enige andere partij te hebben verstrekt voor de uitvoering van gelijkaardige diensten.

Ingeval de klant tijdens de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst zelf een leveringsovereenkomst met een energieleverancier sluit, zal de klant de NV ENBRO hiervan terstond op de hoogte stellen.

Artikel 4. Werkwijze

De NV ENBRO streeft ernaar om ten behoeve van de klant een daling in haar energiekosten te realiseren, door het bewerkstelligen van een lager energietarief / betere tariefformule via het sluiten van een leveringsovereenkomst met een (nieuwe) energieleverancier. De NV ENBRO zal overgaan tot het sluiten van een leveringsovereenkomst namens de klant ingeval dit redelijkerwijs tot een optimalisering van de energiekosten aan de zijde van de klant kan leiden.

Artikel 5. Leveringsovereenkomst

De leveringsovereenkomst tussen de energieleverancier en de klant komt tot stand op het tijdstip en op de wijze zoals gesteld door de energieleverancier. De energieleverancier kan specifieke voorwaarden verbinden aan de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De klant erkent dat de NV ENBRO geen invloed heeft op deze voorwaarden, dan wel meer in het algemeen op de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De werkzaamheden van de NV ENBRO zijn derhalve te allen tijde slechts te beschouwen als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverplichting.

Indien de klant een leveringsovereenkomst aangaat met een energieleverancier of hiertoe een aanvraag doet, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de voorwaarden van de desbetreffende energieleverancier.

Artikel 6. Annulering

Bij annulering van de bemiddelingsovereenkomst vanwege oorzaken enkel gelegen aan de zijde van de klant, is de klant verplicht tot vergoeding van alle door de NV ENBRO gemaakte kosten.

Bij annulering van de bemiddelingsovereenkomst vanwege tekortkomingen aan de zijde van de NV ENBRO, is de klant niet gehouden tot enige vergoeding van de door de NV ENBRO gemaakte kosten.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

De NV ENBRO heeft het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval:

a. de klant niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met de NV ENBRO gesloten overeenkomst(en) nakomt binnen een redelijke termijn na hiertoe via aangetekend schrijven te zijn aangemaand;

b. van faillissement van de klant, surseance van betaling, gerechtelijke reorganisatie dan wel stopzetting, vereffening of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant.

Artikel 8. Klachten

Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst dient de klant uiterlijk binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, na de dag waarop de klacht is ontstaan, bij de NV ENBRO schriftelijk dan wel via e-mail kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de NV ENBRO niet meer gehouden is de klacht in behandeling te nemen en de klant geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De klant erkent dat de NV ENBRO in het kader van de aan haar verstrekte opdracht slechts optreedt als bemiddelaar (tussenpersoon) tussen de energieleverancier en de klant. De door de klant aan haar verstrekte opdracht behelst bijgevolg enkel het bemiddelen bij de totstandkoming van de leveringsovereenkomst en het namens de klant tot stand doen komen daarvan. De NV ENBRO is als zodanig geen partij bij de leveringsovereenkomst. Dientengevolge draagt de NV ENBRO geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de leveringsovereenkomst door de energieleverancier en al hetgeen in brede zin hiermee verband houdt. De NV ENBRO aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

De NV ENBRO is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door de energieleverancier(s) verstrekt wordt. Hoewel de NV ENBRO zich inspant om deze informatie periodiek zo adequaat mogelijk op juistheid te controleren, draagt zij hierin geen verantwoordelijkheid.

De NV ENBRO is enkel aansprakelijk op basis van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst en enkel in het geval van haar opzettelijke of grove schuld. De aansprakelijkheid van de NV ENBRO is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van de NV ENBRO wordt uitgekeerd per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. De aansprakelijkheid is te allen tijde, onder andere ingeval geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, beperkt tot een maximumbedrag van € 5.000,- (incl. BTW) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

Behoudens opzet aan de zijde van de NV ENBRO of degenen die door haar zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor indirecte schade ontstaan bij of door de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin.

De klant dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij de NV ENBRO te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de klant is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de klant jegens de NV ENBRO ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één (1) jaar nadat de klant op de hoogte was c.q. redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

De klant vrijwaart de NV ENBRO nadrukkelijk voor iedere mogelijke aansprakelijkheidstelling door derden, waaronder energieleveranciers dan wel netbeheerders, als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de klant in het kader van de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Op eerste verzoek van de NV ENBRO zal de klant de eventueel door de NV ENBRO bewezen schade als gevolg hiervan vergoeden, voor zover het directe schade betreft en die schade bovendien aan de klant schriftelijk wordt gemeld binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de ontdekking ervan en ten laatste binnen het jaar nadat de schade verwekkende feiten zich hebben voorgedaan.

De klant vrijwaart de NV ENBRO meer bepaald tegen alle aanspraken van derden, waaronder energieleveranciers en netbeheerders, die voortvloeien uit de keuze van het inkoopmoment en de hieruit voortvloeiende tarieven en contractvoorwaarden die namens de klant zijn vastgelegd.

Artikel 10. Overmacht

Een partij zal niet aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van deze overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. De partij die overmacht inroept, moet de andere partij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen van deze omstandigheden. De uitvoering van de verbintenis die ingevolge overmacht niet kan worden uitgevoerd, wordt opgeschort voor de duur van de overmacht en wordt hervat zodra de overmacht verdwenen is. De partij die de overmacht inroept, moet de andere partij eveneens op de hoogte stellen van het ophouden van deze omstandigheden.

Artikel 11. Vergoeding

De NV ENBRO rekent een vergoeding voor haar dienstverlening door aan de energieleverancier(s). Elke vergoeding die de NV ENBRO krijgt in ruil voor de onderhandeling van het leveringscontract is opgenomen in de energieprijs die is overeengekomen. Bij het aangaan van een leveringsovereenkomst voldoet de klant aan de energieleverancier(s) de kosten die voortvloeien uit de uitvoeringen de leveringsovereenkomst.

Artikel 12. Geheimhouding

De klant zal de bedrijfsinformatie van de NV ENBRO, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NV ENBRO.

Artikel 13. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de klant aan de NV ENBRO verstrekt, zullen door de NV ENBRO gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, hetgeen onder andere ook omvat het beheer van klantenbestand, het aanbieden en de promotie van producten, het statistisch beheer, communicatie en marketing. De klant wordt hierover nader ingelicht via het privacy beleid op de website (www.enbro.com). Op eerste verzoek kan de klant het privacybeleid tevens langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden. De NV ENBRO kan de gegevens opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de NV ENBRO aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en de NV ENBRO. De NV ENBRO kan deze gegevens uitwisselen met verbonden ondernemingen. De klant kan steeds kosteloos om mededeling of verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van de NV ENBRO meer wenst te ontvangen, dient de klant de NV ENBRO hiervan op de hoogte te brengen.

Met het oog op de totstandkoming en uitvoering van de leveringsovereenkomst geeft de klant de NV ENBRO toestemming om haar persoonsgegevens aan de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en de meetbedrijven te verstrekken. Hiernaast is het de NV ENBRO toegestaan om deze persoonsgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor marktonderzoek.

De NV ENBRO zal de ontvangen persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze

Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Ontdek Gaele

Contact

Kortrijksesteenweg 387

8530 Harelbeke

+32 (0)2 899 04 68

info@gaele.be

Je energiemakelaar voor
KMO, industrie en overheid

Duurzame energieoplossingen

Ultrasnel elektrisch laden