Algemene Voorwaarden

  1. ENBRO (Energy Broker) is actief als energiemakelaar. De Makelaar poogt op basis van volume en profiel voor haar klanten betere energiedeals uit de markt te halen, en dit door bijvoorbeeld volumes en profielen van verschillende klanten te bundelen.

  2. De Makelaar stelt haar kennis, ervaring en knowhow ten dienste van particulieren en bedrijven en helpt zo om te besparen op energiekosten.

  3. De Klant wenst beroep te doen op de diensten van de Makelaar en wenst te worden ‘ontzorgd’, waarbij een volmacht wordt verstrekt aan de Makelaar om namens de Klant een energiecontract te onderhandelen en af te sluiten.

Wordt overeengekomen wat volgt:

Voorafgaande verklaring over het herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Enbro via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van deze beslissing. U kan hiervoor desgewenst gebruik maken van het hierbij gevoegde modelformulier voor herroeping. Ook na de bedenktermijn van veertien (14) dagen, kan u de overeenkomst nog altijd snel en eenvoudig stopzetten, door Enbro in kennis te stellen van uw beslissing tot opzegging. U kan dit op elk moment zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.

Artikel 1: Definities

1.1 Makelaar: onderneming (zoals nader geïdentificeerd onder artikel 2) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die optreedt als de contractuele verrichter van diensten op grond van huidige overeenkomst (lastgeving) op afstand.

1.2 Online platform: inschrijvingsmodule beheerd door Enbro.

1.3 Klant: de geregistreerde gebruiker (Consument, Zakelijke klant elektriciteit of Zakelijke klant gas) van het Online platform.

1.3.1 Consument (particuliere klant): natuurlijke persoon (minimum 18 jaar oud) die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels, bedrijfs-, ambachtsof beroepsactiviteit vallen en die woonachtig is op een fysiek adres in België.

1.3.2 Zakelijke klant elektriciteit: natuurlijke of rechtspersoon die (gedeeltelijk of uitsluitend) handelt in het kader van zijn professionele activiteit met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh elektriciteit voor het geheel van zijn toegangspunten in België op het transmissie-, transport- en/of distributienet.

1.3.3 Zakelijke klant gas: natuurlijke of rechtspersoon die (gedeeltelijk of uitsluitend) handelt in het kader van zijn professionele activiteit met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh gas voor het geheel van zijn toegangspunten in België op het transmissie-, transport- en/of distributienet.

1.4 Volmacht (lastgeving): de overeenkomst waarbij de Klant de Makelaar machtigt om in naam en voor rekening van de Klant een rechtshandeling te verrichten met een erkende energieleverancier, waarvan de rechtsgevolgen rechtstreeks aan de Klant worden toegerekend.

1.5 Gaele: het woord- en beeldmerk van Enbro.

1.6 Gaele overeenkomst: het geheel van online inschrijving, orderbevestiging, huidige algemene voorwaarden en privacybeleid.

1.7 Energieovereenkomst: de overeenkomst voor de levering van energie (gas en/of elektriciteit) die Gaele in naam en voor rekening van de Klant onderhandelt en afsluit met een energieleverancier actief in het gewest van het leveringsadres van de Klant en die door de betrokken energieleverancier wordt aanvaard.

1.8 Lastgevingsovereenkomst: het door de Klant geregistreerd akkoord van de volmacht (lastgeving) door de Klant met aanduiding van de naam van de Klant, adres, rekeningnummer, leveringsadres, type van aansluiting, EAN-codes (unieke elektriciteits- en gasaansluitingsnummers), gegevens van de aansluiting, verbruik en tariefformule (gas en elektriciteit).

1.9 Leveringsadres: het adres waarop de Klant door de energieleverancier erkend wordt als contractant en waarop de energie moet geleverd worden. Dit adres is terug te vinden in de Energieovereenkomst.

Artikel 2: Informatie Makelaar

De makelaar is ENBRO BV met maatschappelijke zetel te Gitsbergstraat 11, 8830 Hooglede, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0687.647.952, (tel) +32 (0)51 74 01 03, (email) info@enbro.be, (website) www.enbro.be.

Artikel 3: Doel

3.1 De lastgeving wordt gegeven door de Klant aan de Makelaar, die aanvaardt, de lastgeving om in naam en voor rekening van de Klant, de Energieovereenkomst te onderhandelen en af te sluiten met een erkende energieleverancier en die deze lastgeving aanvaardt. De Makelaar aanvaardt de lastgeving onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden van de Makelaar en de privacy policy. De lastgeving komt tot stand door de elektronische handtekening van de Klant, de registratie op het Online platform, en de bevestiging door de Makelaar.

Artikel 4: Verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant is verplicht alle nuttige inlichtingen te verstrekken aan de Makelaar opdat deze de Energieovereenkomst in naam van de Klant kan afsluiten.

4.2 De Klant verbindt er zich toe om correcte en volledige informatie te verschaffen bij de inschrijving en in het kader van de Lastgevingsovereenkomst.

4.3 De Klant verbindt er zich toe om alle documenten en gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Lastgevingsovereenkomst aan de Makelaar over te maken en te verstrekken.

Artikel 5: Prijstransparantie

5.1 ENBRO neemt de verplichting op zich om de prijzen en prijszetting van de energieleveranciers in de mate van het mogelijke te communiceren aan de Klant en dit op basis van de communicatie van de betrokken energieleverancier. De prijzen zoals opgenomen op het Online platform kunnen geen bindend karakter hebben en dienen enkel ter indicatie.

5.2 Op het Online platform kan de Klant via een online vragenlijst tot op zekere hoogte een prijsindicatie bekomen.

Artikel 6: Onderhandeling van de Energieovereenkomst

6.1 De Makelaar zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om een Energieovereenkomst te onderhandelen in naam en voor rekening van de Klant.

6.2 Het is de keuze van de Klant om al dan niet de Energieovereenkomst met de door de Makelaar geselecteerde energieleverancier te sluiten. Indien de Klant beslist om de Energieovereenkomst niet te aanvaarden, kan de Klant dit communiceren aan de Makelaar, waarna de lastgeving als beëindigd wordt beschouwd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 ENBRO biedt geen garantie dat een Energieovereenkomst effectief zal worden onderhandeld en afgesloten met een energieleverancier. ENBRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet afsluiten van een Energieovereenkomst.

7.2 ENBRO is niet verantwoordelijk voor enige fouten of omissies in de informatie die de Klant verstrekt of voor de gevolgen daarvan. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Artikel 8: Duur van de Lastgevingsovereenkomst

8.1 De Lastgevingsovereenkomst gaat in bij registratie door de Klant op het Online platform en eindigt bij de daadwerkelijke aanvaarding van een Energieovereenkomst door de Klant of bij het einde van de online procedure waarbij de Klant de registratie beëindigt.

8.2 De Lastgevingsovereenkomst kan door de Klant op elk moment worden opgezegd, zonder opgave van reden en zonder betaling van een boete.

Artikel 9: Privacy en gegevensbescherming

9.1 De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de geldende privacywetgeving en de privacy policy zoals beschikbaar op de website van ENBRO.

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Het Online platform en alle inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de software, teksten, beelden, grafische vormgeving, foto's, geluiden, muziek, video's, toepassingen, codes en materiaal dat er deel van uitmaakt, behoren toe aan ENBRO.

Artikel 11: Overmacht

11.1 ENBRO is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

Artikel 12: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

12.1 ENBRO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle nieuwe Lastgevingsovereenkomsten die na de wijzigingsdatum worden gesloten.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Op de Lastgevingsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen in verband met de Lastgevingsovereenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Dit zijn de overige artikelen van de algemene voorwaarden van ENBRO. Als je meer informatie of specifieke details nodig hebt over een bepaald artikel, aarzel dan niet om te vragen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de klant en de NV ENBRO (8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387 - KBO 0540.921.389) waarbij de NV ENBRO diensten levert c.q. zal leveren aan de klant onder de consultancy overeenkomst (ECA). Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden (of delen van enige bepaling) nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige (delen van) bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. Bemiddelingsovereenkomst

Een bemiddelingsovereenkomst met de klant komt slechts tot stand nadat de NV ENBRO de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door de NV ENBRO.

Het aanmeldformulier van de NV ENBRO wordt geacht de bemiddelingsovereenkomst juist en volledig weer te geven.

De NV ENBRO is bevoegd de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten.

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die de NV ENBRO nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van de NV ENBRO. Indien de NV ENBRO om grondige redenen besluit dat de specifieke eisen van de klant niet zullen worden uitgevoerd, zal zij dit aan de klant berichten. De klant kan de NV ENBRO daarvoor niet aansprakelijk stellen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

De klant zal de NV ENBRO per omgaande informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze het gas- of elektriciteitsverbruik substantieel beïnvloeden.

Het is de NV ENBRO toegestaan de overeenkomst over te dragen aan een derde mits de NV ENBRO er voor zorgt dat de klant daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zal de NV ENBRO de klant hiervan inlichten.

Artikel 3. Volmacht

De klant verstrekt de NV ENBRO via ondertekening van het aanmeldformulier een volmacht om namens haar:

leveringsovereenkomsten (voor gas en elektriciteit) te sluiten met een op de Belgische markt opererende energieleverancier;

alle voor haar dienstverlening noodzakelijk informatiegegevens op te vragen bij de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en meetbedrijven.

De verstrekte volmacht is geldig tot één (1) maand na aangetekende opzegging. Contractuele verplichtingen die de NV ENBRO namens de klant is aangegaan voorafgaand aan het verstrijken van de opzegtermijn, blijven onverminderd van kracht.

Door het verstrekken van de volmacht aan de NV ENBRO verklaart de klant geen volmacht aan enige andere partij te hebben verstrekt voor de uitvoering van gelijkaardige diensten.

Ingeval de klant tijdens de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst zelf een leveringsovereenkomst met een energieleverancier sluit, zal de klant de NV ENBRO hiervan terstond op de hoogte stellen.

Artikel 4. Werkwijze

De NV ENBRO streeft ernaar om ten behoeve van de klant een daling in haar energiekosten te realiseren, door het bewerkstelligen van een lager energietarief / betere tariefformule via het sluiten van een leveringsovereenkomst met een (nieuwe) energieleverancier. De NV ENBRO zal overgaan tot het sluiten van een leveringsovereenkomst namens de klant ingeval dit redelijkerwijs tot een optimalisering van de energiekosten aan de zijde van de klant kan leiden.

Artikel 5. Leveringsovereenkomst

De leveringsovereenkomst tussen de energieleverancier en de klant komt tot stand op het tijdstip en op de wijze zoals gesteld door de energieleverancier. De energieleverancier kan specifieke voorwaarden verbinden aan de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De klant erkent dat de NV ENBRO geen invloed heeft op deze voorwaarden, dan wel meer in het algemeen op de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De werkzaamheden van de NV ENBRO zijn derhalve te allen tijde slechts te beschouwen als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverplichting.

Indien de klant een leveringsovereenkomst aangaat met een energieleverancier of hiertoe een aanvraag doet, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de voorwaarden van de desbetreffende energieleverancier.

Artikel 6. Annulering

Bij annulering van de bemiddelingsovereenkomst vanwege oorzaken enkel gelegen aan de zijde van de klant, is de klant verplicht tot vergoeding van alle door de NV ENBRO gemaakte kosten.

Bij annulering van de bemiddelingsovereenkomst vanwege tekortkomingen aan de zijde van de NV ENBRO, is de klant niet gehouden tot enige vergoeding van de door de NV ENBRO gemaakte kosten.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

De NV ENBRO heeft het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval:

a. de klant niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met de NV ENBRO gesloten overeenkomst(en) nakomt binnen een redelijke termijn na hiertoe via aangetekend schrijven te zijn aangemaand;

b. van faillissement van de klant, surseance van betaling, gerechtelijke reorganisatie dan wel stopzetting, vereffening of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant.

Artikel 8. Klachten

Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst dient de klant uiterlijk binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, na de dag waarop de klacht is ontstaan, bij de NV ENBRO schriftelijk dan wel via e-mail kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de NV ENBRO niet meer gehouden is de klacht in behandeling te nemen en de klant geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De klant erkent dat de NV ENBRO in het kader van de aan haar verstrekte opdracht slechts optreedt als bemiddelaar (tussenpersoon) tussen de energieleverancier en de klant. De door de klant aan haar verstrekte opdracht behelst bijgevolg enkel het bemiddelen bij de totstandkoming van de leveringsovereenkomst en het namens de klant tot stand doen komen daarvan. De NV ENBRO is als zodanig geen partij bij de leveringsovereenkomst. Dientengevolge draagt de NV ENBRO geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de leveringsovereenkomst door de energieleverancier en al hetgeen in brede zin hiermee verband houdt. De NV ENBRO aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

De NV ENBRO is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door de energieleverancier(s) verstrekt wordt. Hoewel de NV ENBRO zich inspant om deze informatie periodiek zo adequaat mogelijk op juistheid te controleren, draagt zij hierin geen verantwoordelijkheid.

De NV ENBRO is enkel aansprakelijk op basis van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst en enkel in het geval van haar opzettelijke of grove schuld. De aansprakelijkheid van de NV ENBRO is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van de NV ENBRO wordt uitgekeerd per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. De aansprakelijkheid is te allen tijde, onder andere ingeval geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, beperkt tot een maximumbedrag van € 5.000,- (incl. BTW) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

Behoudens opzet aan de zijde van de NV ENBRO of degenen die door haar zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor indirecte schade ontstaan bij of door de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin.

De klant dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij de NV ENBRO te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de klant is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de klant jegens de NV ENBRO ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één (1) jaar nadat de klant op de hoogte was c.q. redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

De klant vrijwaart de NV ENBRO nadrukkelijk voor iedere mogelijke aansprakelijkheidstelling door derden, waaronder energieleveranciers dan wel netbeheerders, als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de klant in het kader van de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Op eerste verzoek van de NV ENBRO zal de klant de eventueel door de NV ENBRO bewezen schade als gevolg hiervan vergoeden, voor zover het directe schade betreft en die schade bovendien aan de klant schriftelijk wordt gemeld binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de ontdekking ervan en ten laatste binnen het jaar nadat de schade verwekkende feiten zich hebben voorgedaan.

De klant vrijwaart de NV ENBRO meer bepaald tegen alle aanspraken van derden, waaronder energieleveranciers en netbeheerders, die voortvloeien uit de keuze van het inkoopmoment en de hieruit voortvloeiende tarieven en contractvoorwaarden die namens de klant zijn vastgelegd.

Artikel 10. Overmacht

Een partij zal niet aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van deze overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. De partij die overmacht inroept, moet de andere partij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen van deze omstandigheden. De uitvoering van de verbintenis die ingevolge overmacht niet kan worden uitgevoerd, wordt opgeschort voor de duur van de overmacht en wordt hervat zodra de overmacht verdwenen is. De partij die de overmacht inroept, moet de andere partij eveneens op de hoogte stellen van het ophouden van deze omstandigheden.

Artikel 11. Vergoeding

De NV ENBRO rekent een vergoeding voor haar dienstverlening door aan de energieleverancier(s). Elke vergoeding die de NV ENBRO krijgt in ruil voor de onderhandeling van het leveringscontract is opgenomen in de energieprijs die is overeengekomen. Bij het aangaan van een leveringsovereenkomst voldoet de klant aan de energieleverancier(s) de kosten die voortvloeien uit de uitvoeringen de leveringsovereenkomst.

Artikel 12. Geheimhouding

De klant zal de bedrijfsinformatie van de NV ENBRO, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NV ENBRO.

Artikel 13. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de klant aan de NV ENBRO verstrekt, zullen door de NV ENBRO gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, hetgeen onder andere ook omvat het beheer van klantenbestand, het aanbieden en de promotie van producten, het statistisch beheer, communicatie en marketing. De klant wordt hierover nader ingelicht via het privacy beleid op de website (www.enbro.com). Op eerste verzoek kan de klant het privacybeleid tevens langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden. De NV ENBRO kan de gegevens opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de NV ENBRO aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en de NV ENBRO. De NV ENBRO kan deze gegevens uitwisselen met verbonden ondernemingen. De klant kan steeds kosteloos om mededeling of verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van de NV ENBRO meer wenst te ontvangen, dient de klant de NV ENBRO hiervan op de hoogte te brengen.

Met het oog op de totstandkoming en uitvoering van de leveringsovereenkomst geeft de klant de NV ENBRO toestemming om haar persoonsgegevens aan de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en de meetbedrijven te verstrekken. Hiernaast is het de NV ENBRO toegestaan om deze persoonsgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor marktonderzoek.

De NV ENBRO zal de ontvangen persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze

Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Kortrijksesteenweg 387 | 8530 Harelbeke | +32 (0)2 899 04 68 | info@gaele.be

Faq

© Gaele | Powered by Enbro - BE 0540.921.389 - Privacy Policy - Cookies - Algemene Voorwaarden

Gaele maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op accepteren te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.